Na osnovu čl. 97. i 100. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine HNŽ/K“ br. 5/00, 4/04 5/04, 1/14 i 7/16),  čl. 4., 7. i 13. Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola ( Sl. novine HNK/Ž br. 2/05 ), čl. 115. i 116. Pravila škole, Školski odbor JU Prva osnovna škola Konjic, donio je odluku br. 1527/20 od 24.11.2020. godine, kojom se objavljuje

K O N K U R S

za izbor i imenovanje
Direktora škole – 1 izvršilac
Pomoćnika direktora škole – 1 izvršilac
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat za direktora i/ili pomoćnika direktora škole  mora ispunjavati i posebne uslove:
da ima visoku ili višu stručnu spremu,
da ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga škole,
da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi
da se naročito ističe svojim radom u organizaciji obrazovno-odgojnog rada u školi, pedagoškoj teoriji i praksi,
nije krivično kažnjavana,
nije zaposlena na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa,
nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim drugim članom Školskog odbora
B) Uz pismenu prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

kraću biografiju
diplomu o završenom fakultetu
uvjerenje o položenom stručnom ispitu
uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu sa navedenim radnim mjestom i periodom rada (tačka a.) alineja 3.
izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko ne sadrži naznaku o neograničenom roku važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja)
uvjerenje o državljanstvu  ( ne starije od 6 mjeseci )
ovjerene izjave kandidata na okolnosti iz tačke (A) 5., 6. i 7.
kandidati mogu pored navedene dokumentacije priložiti i drugu dodatnu dokumentaciju (potvrda/uvjerenje o pripadnosti kategorijama lica u skladu sa čl. 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih obitelji izdato od strane nadležnog organa, ukoliko pripadaju istim, dokaz o stručnom usavršavanju, dodatnim znanjima, vještinama, postignućima, itd)
Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica po osnovu čl. 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica ( Sl. novine HNK-a br. 6/18) ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom.

Uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca) i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, izabrani kandidati su dužni dostaviti prije imenovanja.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Direktor i pomoćnik direktora škole imenuju se na period od četiri (4) godine.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvu javnog informisanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Školski odbor će u roku od 8 dana, od dana donošenja odluke, pisanim putem obavijestiti sve kandidate konkursa o odluci o imenovanjima.

Prijave sa traženom dokumentacijom slati u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom ili lično na adresu:

J.U.  Prva osnovna škola Konjic
Ul. 3. mart br. 2
88 400  Konjic
sa naznakom
„Prijava na konkurs za izbor i imenovanje
direktora škole i pomoćnika direktora škole“