Shodno Zaključku Općinskog vijeća Konjic o usvajanju Nacrta Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva, obavještavamo građane općine Konjic da će se javna rasprava o Nacrtu Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva održati dana 19.05.2022. godine s početkom u 17.00 sati u Sali Općinskog vijeća Konjic.

Nacrt Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva se može preuzeti na linku:

https://www.konjic.ba/ba/uprava/opcinske-sluzbe/obrasci-opcinskih-sluzbi/category/41-nacrt-odluke-o-organizovanju-i-funkcionisanju-za%C5%A1tite-od-po%C5%BEara-i-vatrogastva.html

Primjedbe, sugestije i prijedloge u vezi Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva možete dostaviti i pismenim putem Službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo ili putem e-maila: [email protected].