Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (‘’Službene novine Federacije BiH’’ broj 49/05) i člana 38. Statuta Općine Konjic („Službeni glasnik Općine Konjic“ broj: 4/11, 6/11 i 3/20), načelnik Općine Konjic objavljuje

 

JAVNI  OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

I  Naziv radnog mjesta:

 

Viši referent vozač – 1 (jedan) izvršilac
II   Opis poslova:

obavlja poslove vozača za potrebe Općinskih organa uprave, Općinsko vijeće i Općinskog načelnika, te za potrebe javnih ustanova,
brine se o održavanju i higijeni vozila,
svakodnevno vodi evidenciju putnih naloga o utrošku goriva i maziva, relacijama, službama za upravu koje prevozi i vremenu provedenom na putu, te odgovara za neevidentiranje istih,
vrši poslove dostave svih poziva za sjednice Općinskog vijeća i radnih tijela vijeća,
vrši eksternu i internu dostavu ostale pošte,
vrši poslove vozača u svrhu prevoza radi obavljanja poslova i zadataka službenika i namještenika Općine,
vodi brigu o ispravnosti vozila, prijavljuje eventualne nedostatke ili oštećenja na vozilu, isto čisti, pere i podmazuje,
vodi evidenciju utroška goriva i maziva, servisa vozila i registraciju vozila, odgovoran je za bezbjedno obavljanje poslova, poštivanje saobraćajnih propisa, te čuvanje i ispravnost vozila,
vrši nadzor rada firmi-servisa koji održava vozila,
vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac, a koji se odnose na poslove ovog radnog mjesta.
III  Uslovi za vršenje poslova:

Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (da je osoba državljanin BiH, da je punoljetna, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćena odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

SSS / III stepen školske preme – KV vozač motornog vozila
položen vozački ispit za vozača ”B” kategorije
najmanje 10 mjeseci radnog staža
IV Spisak potrebnih dokumenata (original ili ovjerena kopija):

prijava na javni oglas sa biografijom, adresom i kontakt telefonom,
uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 3 mjeseca),
izvod iz matične knjige rođenih,
ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpuštan  iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u FBiH, odnosno BiH,
ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH,
dokaz /diploma/svjedočanstvo/ o završenoj školskoj spremi,
dokaz o položenom vozačkom ispitu za vozača “B” kategorije,
dokaz o radnom stažu.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog oglasa, kandidat koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

 

NAPOMENA:

Kandidat koji bude izabran obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla prije stupanja na rad.

Kandidat koji bude izabran prije stupanja na rad obavezan je dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca).

 

V  Rok trajanja oglasa i adresa za podnošenje prijava:

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave na oglas sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

 

Općina Konjic
Maršala Tita broj 62, 88400 Konjic
sa naznakom
”Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos
na neodređeno vrijeme u Općinu Konjic – NE OTVARATI“